O firmie - Era Kamienia Rytro - Kamie? naturalny, Marmur , Granit , Piaskowiec

O firmie


Szanowni Pa?stwo jeste?my szybko rozwijaj?c? si? firm? ?wiadcz?c? us?ugi w zakresie wykonawstwa kominków, schodów, posadzek, elewacji, kamiennych elementów architektury ogrodowej i nagrobków. Poza tym prowadzimy hurtow? i detaliczn? sprzeda? kamienia pochodz?cego z ró?nych, czasami bardzo odleg?ych zak?tków ?wiata oraz nagrobków. Nasz? si?? jest zespó? wykwalifikowanych fachowców i odpowiednie zaplecze techniczne. Prawdziwa pasja zwi?zana z kamieniem, pozwala nam zadowoli? nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. Jeste?my na bie??co z wszelkimi nowinkami technicznymi oraz systematycznie poszerzamy nasz? wiedz? uczestnicz?c w profesjonalnych wyk?adach i szkoleniach.

najwy?szej jakos?i kamie?

Atrakcyjna oferta
Specjalizujemy si? w kompleksowej realizacji indywidualnych zamówie? wed?ug naszego lub Pa?stwa projektu. Dobry projekt, gustownie dobrane materia?y oraz wysoka jako?? wykonania niew?tpliwie wyró?niaj? nasze prace na tle konkurencji. Do naszych realizacji proponujemy szeroki wybór materia?ów, kilkunastu najbardziej renomowanych producentów, których jeste?my przedstawicielem. Zale?y nam na tym, aby klient by? w pe?ni zadowolony. Dlatego pomagamy dokona? optymalnego wyboru, obiektywnie przedstawiaj?c wady i zalety poszczególnych rozwi?za?.

Uczciwo??
Zawsze dok?adnie obliczamy i podajemy ca?kowity koszt inwestycji. Dzi?ki opracowanemu przez nas specjalnemu sposobowi przygotowywania wycen jeste?my w stanie okre?li? koszt wykonania Pa?stwa zlecenia z zestawu materia?ów wybranego spo?ród wszystkich dost?pnych u nas gatunków kamieni naturalnych, kostki brukowej i innych materia?ów wyko?czeniowych. Wa?ne jest, ?e do momentu zawarcia umowy nasi klienci nie ponosz? ?adnych kosztów oraz nie s? do niczego zobowi?zani.

Galeria Naszych realizacji

Zobacz galerie ostatnio wykonywanych przez nas prac oraz sprawdź
nasze możliowęci oraz ich wysoką jakoęć.

PLANUJESZ ZAKUP KAMIENIA NATURALNEGO?

Skorzystaj z poniższego formularza a my chętnie pomożemy wybrać najlepszy dla Ciebie produkt!